Perfil do Contratante
 
De conformidad coo normativa de aplicación á Autoridade Portuaria de Almería na presente web institucional establécese o perfil do contratante da entidade ao obxecto de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual.
 
Normativa de contratación.
Para consultar os concursos e outros proxectos de licitación pública iniciados pola Autoridade Portuaria de Almería, accederase a través da web do Puerto de Almería