Perfil del Contractant
 
De conformitat amb la normativa d'aplicació a l'Autoritat Portùaria de Almería en la present web institucional s'estableix el perfil del contractant de l'entitat a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.
 
Normativa de contratació.
Per consultar els concursos i altres proyectes de licitació pública iniciats per l'Autoritat Portuària de Almería, s'accedirà a través de la web del Port de Almería